ΜΕΛΕΤΗ BRANDING / POSITIONING

Το παραδοτέο έχει γίνει με την ευθύνη του Καθηγητή κ. Δ. Κούτουλα, εξειδικευμένου στο αντικείμενο, σε άψογη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους συνεργάτες του Δήμου, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία του εκφράζοντας τις απόψεις τους.

Ταυτότητα

Φάκελος

Λογότυπο

Μελέτη

Μελέτη branding